Hygiena práce

Hygiena práce, se řídí zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších právních úprav a řeší posuzování pracovního prostředí.

Zpracováním souvisejících dokumentů Vám mohu pomoci zabezpečit pracoviště tak, aby vyhovovaly právním a hygienickým požadavkům.

Jsou to zejména:

1. Požadavky na sanitární zařízení, hygiena práce a pracovního prostředí.

2. Prostorové požadavky na pracovní místo.

3. Hodnocení zdravotních rizik dle vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
Hodnocena je rizikovost těchto faktorů:
- prach
- chemické látky
- hluk
- vibrace
- neionizující záření a elektromagnetické pole
- fyzická zátěž
- pracovní poloha
- zátěž teplem
- zátěž chladem
- psychická zátěž
- zraková zátěž
- práce s biologickými činiteli
- práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

4. Zařazení prací do kategorií rizikové práce tzv. „Návrh kategorizace“.

5. Zpracování podkladů a zastoupení zákazníka v komunikaci s odborníky na měření faktorů v pracovním prostředí a venkovním prostředí.