Bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – prevence rizik (BOZP)

BOZP lze definovat jako souhrn opatření, která jsou stanovena legislativou a nebo zaměstnavatelem a mají sloužit k tomu, aby bylo předcházeno ohrožení či poškození lidského zdraví při pracovním procesu.

Základním cílem prevence v oblasti BOZP je omezit, popř. vyloučit rizika vznikající při každé činnosti.

Zajišťuji zejména:

1. Úvodní odborný audit – prohlídka pracovišť, kontrola stávající dokumentace s
následným návrhem opatření k odstranění nedostatků.

2. Prohlídky pracovišť – měsíční, roční, případně nahodilé kontroly.

3. Testování zaměstnanců na přítomnost alkoholu – po domluvě s klientem
případně i jiných návykových a omamných látek.

4. Školení zaměstnanců – na základě zpracované dokumentace
a. školení vedoucích zaměstnanců, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP,
b. vstupní a periodické školení zaměstnanců,
c. odborná školení zaměstnanců – práce ve výškách, školení řidičů referentů, atp.

5. Hodnocení a vyhledávání rizik – zjišťování jejich příčin a zajišťování technických
opatření k jejich minimalizaci.

6. Poskytování osobních ochranných prostředků – interní předpis
zaměstnavatele, poradenství při výběru vhodného druhu.

7. Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání-spolupráce při
vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech.

8. Bezpečnostní značení – vytvoření individuálního seznamu povinného značení,
dodání a instalace značení.

9. Harmonogram nutných revizí – vypracování harmonogramu týkající se Vaší
činnosti a zajištění revizí.

10. Spolupráce a účast při kontrolách orgánů státní správy.

11. Individuální zpracování ostatní dokumentace – liší se podle druhu činností
klienta.

12. Pravidelná aktualizace dokumentace podle nových předpisů.